UAB „Pinigai“ naudojimosi taisyklės, terminai ir sąlygos

Įsigaliojimo data: 2018 m. Gruodžio. 01d.
1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios naudojimosi taisyklės, terminai ir sąlygos (toliau kartu – Taisyklės) yra skirtos reglamentuoti
Jūsų (toliau – Jūs arba Vartotojas) naudojimąsi UAB „Pinigai“, juridinio asmens kodas 304143575,
registruotos adresu Partizanų g. 61-806, LT-49282, Kaunas, el.: pašto adresas: info@izobi.lt , (toliau –
Bendrovė) teikiamomis duomenų apdorojimo, bei jų prieglobos Bendrovės serveriuose (toliau-
kontaktinės informacijos surinkimo ir perdavimo) paslaugomis (toliau – Paslaugos), kurios yra teikiamos
per prieinamas Bendrovės mobiliąsias aplikacijas iZOBi (toliau – Aplikacija), bei
elektroninę/technologinę platformą interneto adresu: www.izobi.com/lt/ (toliau-Puslapis), o Aplikacija ir
Puslapis toliau kartu vadinami „Bendrovės platforma“.
1.2. Užsiregistruodami ir/ar naudodamiesi Bendrovės platforma, Jūs tuo aiškiai pareiškiate, pripažįstate ir
patvirtinate, kad suprasdami visus naudojamus terminus, sutinkate laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų
sąlygų, ir pareigų bei visų jų vėlesnių pakeitimų bei papildymų, kuriuos Bendrovė laikas nuo laiko gali
paskelbti interneto adresu www.izobi.com/lt/ ir/ar informuoti Jus elektroniniu paštu.
1.3. Bendrovė neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiama, nes
Vartotojas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, deklaruoja, kad niekieno neverčiamas yra jas perskaitęs,
visas jas pats supratęs ir visiškai su jomis sutinkantis.
1.4. Jei nesutinkate laikytis ir vykdyti šių Taisyklių, Jūs neturite teisės naudotis Bendrovės platforma.
Bendrovės sutikimas laikytis ir vykdyti šias Taisykles yra siejamas išimtinai su aplinkybe, jog Jūs
sutikote laikytis Taisyklių ir vykdyti jas visa jų apimtimi.
1.5. Užsiregistruodami ir/ar naudodamiesi Bendrovės platforma, Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad:
a) esate veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas
nėra apribotas teismo tvarka; arba
b) esate asmuo tinkamai atstovaujantis juridinį vienetą, užsiregistravęs Bendrovės
platformoje nustatyta tvarka.
Jeigu nurodytų reikalavimų neatitinkate, Jūs neturite teisės naudotis Bendrovės platforma.

2. Bendrovės platformos naudojimo paskirtis ir funkcijos.

2.1. Bendrovės platforma yra skirta naudotis asmenų komunikacijai, kuri yra įmanoma Bendrovės
priegloboje saugomų duomenų dėka. Bendrovės platforma yra elektroninė/technologinė platforma, kuri
sujungia asmenis, siekiančius paslaugų (toliau – Užsakovai), su tokias paslaugas siekiančiais teikti
asmenimis (toliau – Tiekėjais), kurie visi kartu toliau vadinami „Vartotojai“. Paslaugos, kurių siekia gauti
Užsakovai, o Tiekėjai atitinkamai siekia suteikti, toliau kartu vadinamos „Paslaugomis“.
2.1.1. Galimybė per Bendrovės platformą užsisakyti Paslaugas priklauso išimtinai nuo Tiekėjų užimtumo,
kurį jie patys nusistato ir viešai skelbia per Bendrovės platformą.
2.1.2. Bendrovė per Bendrovės platformą teikdama kontaktinės informacijos surinkimo ir perdavimo
paslaugas suteikia galimybę Paslaugų siekiantiems asmenims – tiesiogiai užsakyti ir gauti šias Paslaugas,
o Paslaugas siekiantiems teikti asmenims – priimti užsakymus ir jas savarankiškai suteikti, tačiau pati
Bendrovė neteikia ir neketina teikti panašaus pobūdžio paslaugų ir/ar veikti kaip Paslaugas teikiantis
juridinis asmuo, todėl neprisiima jokių įsipareigojimų ir/ar atsakomybės dėl suteikiamų Paslaugų tarp
Vartotojų, įskaitant, bet neapsiribojant, paslaugų suteikimo kokybe, šių paslaugų teikimo ir jų atitikimo
galiojančių teisės aktų reikalavimams.

2.1.3. Bendrovė suteikia Vartotojams galimybę naudojant elektroninę/ technologinę platformą atlikti šių
Taisyklių 2.1.2. punkte nustatytus veiksmus, tačiau Bendrovės ir Vartotojų nesieja darbo teisiniai
santykiai. Naudodamiesi Bendrovės platforma Jūs patvirtinate, jog suprantate, kad Bendrovė niekaip
nekontroliuoja, neprižiūri ir nevadovauja teikiant Paslaugas. Visi Bendrovės platformoje užsiregistravę ir
per ją paslaugas teikiantys veikia išimtinai kaip nepriklausomi Paslaugų teikėjai ir nėra Bendrovės
darbuotojai, partneriai, įgalioti atstovai, subrangovai ar Bendrovės franšizės naudotojai.
2.2. Bendrovė prieš suteikdama teisę naudotis Bendrovės platforma turi teisę atlikti Vartotojų patikrą.
Bendrovė tikrindama kiekvieną Bendrovės platformoje užsiregistravusį Vartotoją, reikalaus iš jo pateikti:
a) galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba
Lietuvos Respublikos piliečio pasą);
b) Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos pažymą apie asmens teistumą, išduotą ne anksčiau kaip prieš mėnesį iki Vartotojo pareikštą
norą naudotis Bendrovės elektronine/technologine platforma;
c) individualios veiklos pažymą, patvirtinančią teisę teikti atitinkamas paslaugas.
2.2.1. Nepriklausomai nuo pirmiau nurodytų Bendrovės atliekamų veiksmų ar jų neatlikimo, kiekvienas
paslaugų užsakovas privalo elgtis taip atsargiai, atidžiai ir rūpestingai, kaip elgtųsi kiekvienu atveju, jog
užtikrintų savo turto ir asmeninį saugumą.
2.2.2. Paslaugų užsakovas užsiregistruodamas ir/ar naudodamasis Bendrovės platforma patvirtina, jog
supranta ir sutinka, kad Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius (tiesioginius ir/ar
netiesioginius, turtinius ir/ar neturtinius), kurie gali kilti iš / ar būtų susiję su atliekamomis paslaugomis, o
taip pat su Vartotojų, įskaitant Tiekėjus, veiksmais ir/ar neveikimu.

3. Asmeninė informacija ir Vartotojų paskyros.

3.1. Asmeninės informacijos rinkimas. Norint prieigos prie tam tikros dalies Bendrovės platformos
informacijos Jūs galite būti paprašytas prieš tai užsiregistruoti sukuriant vartotojo paskyrą. Bendrovė gali
atsisakyti suteikti Jums tokią prieigą, jeigu Jūsų registracijos metu nurodytas vartotojo vardas ar
elektroninio pašto adresas Bendrovės platformoje jau bus užregistruotas, bus įžeidžiantis kitus asmenis,
priklausys kitiems asmenims, kuris pažeis kitų asmenų intelektinės teisės saugomą nuosavybę, kuris bus
užgaulus, ar dėl bet kokių kitų priežasčių, kurių nustatymas priklauso išimtinei Bendrovės diskrecijai.
Užsiregistruojant Jūs galite būti paprašytas pateikti tam tikrą asmeninę informaciją, tokią kaip vardas,
pavardė, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita. Užsiregistruodami Jūs
patvirtinate, jog Jūsų nurodyta informacija yra teisinga, tiksli ir išsami, bei nedelsiant bus atnaujinta, jeigu
pasikeis. Jeigu Jūs pateiksite informaciją ar jos dalį kuri nebus išsami ir teisinga, arba jeigu Bendrovė
įtars, jog ji nėra išsami ir teisinga, Bendrovė turi diskrecijos teisę sustabdyti ar panaikinti Jūsų teisę prieiti
prie informacijos, kuriai yra reikalinga registracija. Visai Jūsų pateiktai asmenybę identifikuojančiai
informacijai bus taikoma Bendrovės privatumo politikos nuostatos.
3.2. Jūs esate vienintelis asmuo, kuriam yra suteikiama teisė naudotis Jūsų vartotojo paskyra. Jūs atsakote
už savo vartotojo vardo ir slaptažodžio konfidencialumą. Jūs atsakote už visus veiksmus, kurie bus
atliekami su Jūsų vartotojo paskyra, išskyrus atvejus, kai Bendrovė kokius nors veiksmus su Jūsų paskyra
atliks Jūsų pačių prašymu. Bendrovė nekontroliuoja Vartotojų ar trečiųjų asmenų naudojimosi vartotojų
paskyromis, todėl šiuo aiškiai pareiškia, jog Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės, kuri gali kilti
ryšium su jų naudojimu. Jeigu įtariate, jog kas nors galėjo neteisėtai pasinaudoti Jūsų vartotojo paskyra,
nedelsiant turite pranešti Bendrovei el. paštu: info@izobi.lt
3.3. Bendrovė turi teisę Jūsų paprašyti pateikti tokius asmens tapatybę patvirtinančius duomenis, kurie
Bendrovės nuomone bus atitinkamai reikalingi. Atsisakius pateikti šiuos duomenis Jums gali būti
nesuteikta teisė naudotis Bendrovės platforma.

3.4. Jums suteikus telefono numerį Bendrovė gali jį naudoti siekdama Jums paskambinti ir/arba atsiųsti
trumpąją žinutę tam, jog būtų užtikrintas tinkamas Valymo paslaugų suteikimas.
3.5. Bendrovė į Jūsų nurodytą elektroninio pašto adresą gali siųsti Jums užsakymo patvirtinimus, Tiekėjų
išrašomas sąskaitas-faktūras ir kitą su paslaugų teikimu susijusią informaciją. Bendrovė taip pat turi teisę
siųsti Jums elektroniniu paštu ir kitą informaciją, kuri Bendrovės nuomone Jums gali būti aktuali
(Naujienlaiškiai). Jūs galite atsisakyti Naujienlaiškių bet kuriuo metu susisiekdami su Bendrove.

4. Paslaugų užsakymas ir apmokėjimas.

4.1. Vartotojai dėl paslaugų vieni su kitais susisiekia per Bendrovės platformą. Bendrovės platforma
suteikia galimybę paslaugų Užsakovams susitarti dėl paslaugų tiesiogiai su Tiekėjais, t.y. pasinaudojant
Bendrovės platforma paslaugų Užsakovui galima susisiekti su konkrečiu jo išsirinktu Tiekėju ir susitarti
dėl paslaugų. Bendrovė nėra tokio susitarimo (sutarties) dėl paslaugų šalimi.
4.2. Per Bendrovės platformą yra skelbiami paslaugų teikimo įkainiai, jų teikimui naudojamų priemonių
ir/ar įrankių įkainiai ir pačių Tiekėjų užimtumas, o paslaugų Užsakovai per Bendrovės platformą užsako
paslaugas ir už jas atlieka mokėjimus (toliau – Mokėjimai).
4.3. Mokėjimo dydis priklauso nuo Tiekėjo užtrunkamo laiko atlikti paslaugą. Minimalus fiksuojamas
laikas yra 2 (dvi) valandos. Po dviejų valandų, paslaugos laikas fiksuojamas kas minutę. Paslaugos įkainis
priklauso nuo jos teikimui naudojamų priemonių ir/ar įrankių būtinumo. Visi nurodyti įkainiai yra
skelbiami Bendrovės platformoje.
4.4. Paslaugų Užsakovas už minimalų fiksuotą paslaugų teikimo laiką privalo sumokėti iš anksto, t.y.
atlikdamas užsakymą, o už paslaugas, kurios buvo atliekamos ilgiau nei dvi valandas, apmokėti po
faktinio jų suteikimo. Neatlikus Mokėjimo, užsakymai, dėl paslaugų teikimo nėra priimami ir vykdomi.
4.5. Paslaugų užsakovas Mokėjimą atlieka per Bendrovės pasitelkto tarpininko Mangopay atsiskaitymų
sistemą, kurioje yra apdorojamos lėšos. Sutikdami su šiomis taisyklėmis jūs sutinkate ir su „Mangopay“
taisyklėmis ir nuostatomis, kurias galite rasti čia: https://www.mangopay.com/terms/end-user-terms-and-
conditions/Mangopay_Terms-EN.pdf
4.6. Paslaugų užsakovo mokama pinigų suma yra pervedama į „Mangopay“ sistemos virtualią piniginę,
kurioje ji yra padalinama Tiekėjui už atliktą darbą ir Bendrovei už kontaktinės informacijos surinkimą ir
perdavimą. Tiekėjui, jo uždirbtos lėšos yra pervedamos į jo atsiskaitomąją sąskaitą per 24 valandas nuo
paslaugos suteikimo pabaigos.
4.7. Atsakomybė už paslaugų užsakovo mokėjimo metu perduodamų duomenų saugumą šiuo atveju tenka
tarpininkaujančiai atsiskaitymo sistemai „Mangopay“, kadangi Bendrovė tokių duomenų negauna,
nekaupia ir nesaugo.
4.8. Tik tada, kai Bendrovė iš jos pasirinkto mokėjimų sistemos operatoriaus gaus atitinkamą paslaugos
užsakovo Mokėjimo atlikimo patvirtinimą, bus laikoma, jog tarp paslaugos Užsakovo ir Tiekėjo yra
užfiksuotas susitarimas, dėl paslaugų teikimo. Paslaugos užsakovui jo nurodytu elektroninio pašto adresu
nedelsiant bus atsiųstas patvirtinimas apie jo pateiktą užsakymą.

5. Paslaugų teikimo atsisakymas. Pinigų grąžinimas.

5.1. Paslaugų užsakovas negali atšaukti užsakymo, jei jis yra pateiktas ir apmokėtas.
5.2. Jei užsakymo norima atsisakyti po jo pateikimo ir apmokėjimo, bet tik tais atvejais, jei jis nepradėtas
vykdyti, tai Užsakovas turi teisę tartis su Tiekėju tiesiogiai, dėl paslaugos atlikimo kitu metu. Bendrovė
Užsakovo ir Tiekėjo santykių nereguliuoja ir atsakomybės dėl jų buvimo/nebuvimo neneša.

6. Naudojimosi Bendrovės platforma sustabdymas, Vartotojo paskyros panaikinimas.

6.1. Bendrovė gali laikinai (tiek, kiek manys esant reikalinga) sustabdyti arba panaikinti Jūsų teisę
naudotis Bendrovės platforma panaikindama vartotojo paskyrą be jokio išankstinio įspėjimo, bet kuriuo
metu ir dėl bet kokios priežasties, įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai Bendrovė įtars, jog Jūs
pažeidėte ir/ar nesilaikote šių Taisyklių ar bet kokių kitų sąlygų ir/ar reikalavimų viešai skelbiamų per
Bendrovės platformą, arba jei Bendrovė manys, jog Jūs atlikote kitus netinkamus ir/ar įžeidžiančius
veiksmus (toliau – Draudžiamas elgesys). Tokiu atveju Bendrovė apie atliktus veiksmus informuos Jus
išsiųsdama pranešimą Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu.
6.2. Jeigu Bendrovė laikinai sustabdys ar panaikins Jūsų teisę naudotis Bendrovės platforma dėl
Draudžiamo elgesio, tai atitinkamai reiškia, jog Jums yra draudžiama užsiregistruoti ir susikurti naują
vartotojo paskyrą, nesvarbu – netikru ar pasiskolintu vardu, ar bet kokio trečiojo asmens vardu, net jei
veikiate šio trečiojo asmens naudai. Be teisės laikinai sustabdyti ar panaikinti Jūsų teisę naudotis
Bendrovės platforma, Bendrovė pasilieka teisę pareikšti Jums civilinį ieškinį, kreiptis į ikiteisminio
tyrimo institucijas ir/ar imtis kitų būtinų teisėtų gynimosi priemonių.
6.3. Jūs galite nutraukti naudojimąsi Bendrovės platforma uždarydamas savo vartotojo paskyrą, su sąlyga,
jog nėra neužbaigtų patvirtintų paslaugų užsakymų. Jeigu Jūs bandysite uždaryti savo vartotojo paskyrą
kol dar bus neužbaigtų patvirtintų paslaugų užsakymų, vartotojo paskyra nebus uždaryta kol visos
užsakytos ir patvirtintos paslaugos nebus suteiktos arba jų teikimas nebus atšauktas šiose Taisyklėse
nustatyta tvarka.
6.4. Bendrovė taip pat turi teisę vienašališkai ir be jokio išankstinio įspėjimo arba prieš tai užklaususi
Jūsų nuomonės nurodytu elektroninio pašto adresu panaikinti vartotojo paskyrą, jeigu Vartotojas daugiau
kaip 2 (du) mėnesius nebuvo prisijungęs prie savo vartotojo paskyros arba buvo prisijungęs, bet nepriėmė
užsakymo.
6.5. Bendrovei priėmus sprendimą panaikinti Jūsų vartotojo paskyrą dėl pirmiau nurodytų priežasčių,
Bendrovė turi teisę pašalinti ne tik šią paskyrą, bet ir sunaikinti visą su ja susijusią informaciją.

7. Naudojimosi Bendrovės platforma tvarka.

7.1. Paslaugų užsakovai Bendrovės platformą gali naudoti tik savo arba kito asmens (fizinio ir/ar
juridinio), kurio tinkamai įgalioti atstovai jie tuo metu yra, asmeniniams poreikiams. Bet koks Bendrovės
platformos panaudojimas kitokiems nei asmeniniams poreikiams, be išankstinio rašytinio Bendrovės
sutikimo, yra draudžiamas.
7.2. Paslaugų užsakovai patvirtina, jog supranta, kad galimybė užsakyti paslaugas priklauso išimtinai nuo
Bendrovės platformoje užsiregistravusių Tiekėjų skaičiaus ir jų skelbiamo užimtumo bei kitų reikšmingų
kriterijų, todėl Bendrovė negarantuoja, jog visais atvejais paslaugų užsakovai galės užsakyti juos
dominančias paslaugas.
7.3. Paslaugų užsakovai užsakę paslaugas ir už jas atlikę Mokėjimą įsipareigoja bendradarbiauti su
Tiekėjais, jog būtų sudaryta galimybė jiems tinkamai, kokybiškai ir laiku suteikti paslaugas.
7.4. Paslaugų užsakovai sutinka, jog siekiant užtikrinti sklandų Bendrovės platformos veikimą, visi
skundai Tiekėjams dėl paslaugų būtų teikiami per Bendrovės platformą.
7.5. Tiekėjai įsipareigoja teikti paslaugas pagal tokių paslaugų teikimui taikomos galiojančių teisės aktų
reikalavimus.

8. Intelektinės nuosavybės teisės ir apribojimai.

8.1. Visa Bendrovės platforma ir jos turinys intelektinės nuosavybės teise priklauso Bendrovei. Vartotojai
neturi teisės išsaugoti, kopijuoti, keisti, perkelti, perduoti ar atskleisti Bendrovės platformos turinio,
išskyrus asmeniniam naudojimui arba reklamos, informacijos tikslais kitiems asmenims.
8.2. Be to Jūs esate konkrečiai apribojami visuose šiuose punktuose:

bet kokios Bendrovės platformos medžiagos paskelbimas kitose žiniasklaidos priemonėse;
parduodant, sublicencijuojant ir (arba) kitaip perduodant bet kokią Bendrovės platformos medžiagą;
viešai platinant ir / arba rodant bet kokią Bendrovės platformos medžiagą;
naudojant šią Bendrovės platformą bet kokiu būdu, kuris yra arba gali būti žalingas Bendrovės platformai;
naudojantis šia Bendrovės platforma bet kokiu būdu, kuris daro įtaką naudotojo prieigai prie šios
Bendrovės platformos;
naudojimasis šia Bendrovės platforma, prieštaraujančiais būdais taikomiems įstatymams ir nuostatoms,
arba bet kokiu būdu galinčiu pakenkti Bendrovės platformai ar bet kuriam asmeniui ar verslo subjektui;
naudojantis šia Bendrovės platforma užsiimti bet kokia reklama ar rinkodara.
8.3. Tam tikros šios Bendrovės platformos sritys gali būti prieiga prie jūsų, o Bendrovė gali dar labiau
apriboti jūsų prieigą prie bet kurios šios Bendrovės platformos sričių bet kuriuo metu, visiškai
nepriklausomai nuo aplinkybių. Bet kuris vartotojo vardas ir slaptažodis, kuriuos galite turėti šioje
Bendrovės platformoje, yra konfidencialūs, taip pat turite išlaikyti konfidencialumą ir jūs.

9. Bendrovės platformos ir sąlygų pakeitimai.

9.1. Bendrovė turi teisę savo nuožiūra (be jokio išankstinio Vartotojų įspėjimo arba su išankstiniu
įspėjimu) peržiūrėti, keisti, modifikuoti, laikinai ar nuolatinai nutraukti Bendrovės platformos ar bet
kokios jos turinio elemento veikimą. Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už Bendrovės platformos
pakeitimus ar veiklos nutraukimą. Bendrovė yra leidžiama bet kada persvarstyti šias Taisykles ir,
naudodamiesi šia Bendrovės platforma, jūs reguliariai peržiūrėsite šias Taisykles.
9.2. Bendrovė pasilieka teisę perduoti, perleisti ir perduoti savo teises ir (arba) įsipareigojimus pagal šias
Taisykles be subrangos ir be jokių pranešimų. Tačiau jums neleidžiama priskirti, perkelti ar perduoti
subrangos sutarčių dėl jūsų teisių ir / arba įsipareigojimų pagal šias Taisykles.
9.3. Šios Taisyklės yra visapusiškas Bendrovės susitarimas su jumis dėl jūsų naudojimosi šia Bendrovės
platforma.

10. Konfidencialumas.

10.1. Bendrovės platforma ir tam tikra dalis jos turinio yra prieinama tik Vartotojo paskyras
susikūrusiems Vartotojams, turintiems Vartotojo vardą ir slaptažodį. Informacija, kuri yra prieinama tik
prisijungus su Vartotojo vardu ir slaptažodžiu, yra laikytina konfidencialia ir viešai neskleistina. Jūs šiuo
pripažįstate, kad ši konfidencialia įvardinta informacija yra Bendrovės nuosavybė, ir sutinkate jos
nenaudoti jokiems kitiems nei asmeniniams tikslams ir tik tiek, kiek tai susiję su Bendrovės platformos
naudojimu.
10.2. Šioje Bendrovės platformoje esantis „jūsų turinys“ reiškia bet kokį garso, vaizdo įrašo tekstą,
vaizdus ar kitą medžiagą, kurią pasirinkote rodyti šioje svetainėje. Rodydami savo turinį, jūs suteikiate
Bendrovei išskirtinę, visame pasaulyje neatšaukiamą teisę naudoti, dauginti, pritaikyti, publikuoti, versti
ir platinti bet kurioje žiniasklaidoje.
10.3. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo pašalinti bet kurį epizodą iš jūsų
turinio šioje Bendrovės platformoje.

11. Bendrovės atsakomybės ribojimas.

11.1. Jūs sutinkate, kad visą riziką, susijusią su naudojimusi paslaugomis ir bet kokia su jomis susijusia
užsakyta paslauga, įskaitant, bet neapsiribojant, tvarkymo paslauga, prisiimate tik jūs, kiek tai
maksimaliai leidžia taikytini teisės aktai.

11.2. Bendrovės paslaugos teikiamos „tokios, kokios yra“ ir „kai pasiekiamos“, „su visais trūkumais“ ir
Bendrovė, nesuteikia jokių garantijų, susijusių su šia Bendrovės platforma ar joje esančia informacija. Be
to, niekas, kas yra Bendrovės platformoje, neturėtų būti aiškinamas kaip patarimas jums. Bendrovė
atsisako visų pareiškimų ir garantijų, aiškiai išreikštų, numanomų arba nustatytų įstatymais, aiškiai
nenurodytų šiose Taisyklėse, įskaitant numanomas garantijas dėl tinkamumo konkrečiam tikslui. Be to,
bendrovė neteikia jokių pareiškimų, patvirtinimų ar garantijų, susijusių su paslaugų patikimumu,
savalaikiškumu, kokybe, tinkamumu ar pasiekiamumu, arba kad paslaugos bus nepertraukiamos arba be
klaidų.
11.3. Bendrovė taip pat nesuteikia jokių garantijų rezultatams, kurie gali būti gaunami naudojantis
Bendrovės platforma. Bendrovė ir jos atstovai, vadovai ar darbuotojai jokiu būdu neprisiima atsakomybės
už bet kokius dalykus, atsirandančius dėl jūsų naudojimosi šia platforma ar kokiu nors kitu būdu, jei tokia
atsakomybė nėra sutarta. Bendrovė įskaitant jos atstovus, vadovus ir darbuotojus, neatsako už jokią
netiesioginę, pasekminę ar specialią atsakomybę, atsirandančią ar susijusią su jūsų naudojimusi
Bendrovės platforma.
11.4. Naudojimasis Bendrovės platforma Vartotojams yra nemokamas. Mokėjimus Bendrovė gauna tik už
pasinaudojimą teikiama informacija esančia platformoje.
11.5. Bendrovė šiuo pareiškia, jog ji neatsako už Bendrovės platformos Vartotojų, įskaitant, bet
neapsiribojant paslaugų užsakovų ar Tiekėjų, elgesį tiek internete, tiek ne internete.
11.6. Bendrovė šiuo pareiškia, jog dės visas pastangas, kad Jūsų pateikta informacija (asmeninė ar kito
pobūdžio) būtų apsaugota nuo neteisėto pasisavinimo, ištrynimo, perėmimo, sunaikinimo, ar trečiųjų
asmenų naudojimo, tačiau to negarantuoja.
11.7. Naudodamiesi Bendrovės platforma Jūs sutinkate, jog Bendrovė neatsako už jokius nuostolius,
kurie gali būti susiję ar kilti iš Jūsų naudojimosi ar negalėjimo naudotis Bendrovės platforma, taip pat kitų
Vartotojų veiksmais ar neveikimu, Paslaugomis, ginčo su kitu Vartotoju, ar Jūsų informacijos
sunaikinimu.
11.8. Bendrovė šiuo pareiškia, ir Jūs su tuo sutinkate, jog Bendrovė jokiomis aplinkybėmis neprisiima
jokios atsakomybės už nuostolius (tiesioginius ar netiesioginius), susijusius su Jūsų naudojimusi ar
negalėjimu naudotis Bendrovės platforma ir paslaugomis.
11.9. Paslaugų, užsakytų per Bendrovės platformą, kokybė yra visiška Tiekėjų atsakomybė, kadangi
paslaugos yra teikiamos išimtinai jų rizika ir atsakomybe. Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už
Tiekėjų teikiamų paslaugų kokybę.
11.10. Bendrovė šiuo pareiškia, jog neprisiima jokios atsakomybės dėl ginčų, kilusių tarp Bendrovės
platformą naudojančių Vartotojų. Bendrovės platforma yra skirta tik išimtinai kontaktinės informacijos
surinkimui ir perdavimui Vartotojams.
11.11. Atsižvelgiant į tai, jog Bendrovė nėra tarp Vartotojų atsiradusių teisinių santykių šalimi ar bet
kokiu kitu būdu nedalyvauja paslaugų teikime, kilus ginčui tarp Vartotojų, Jūs šiuo pareiškiate ir
pripažįstate, jog Bendrovė su šiais ginčais nėra susijusi ir jų sprendime nedalyvauja.
11.12. Šiuo pareiškiate ir patvirtinate, jog suprantate, kad naudodamiesi Tiekėjų teikiamomis
paslaugomis Jūs galite patirti žalos, nuostolių ar kitaip potencialiai nukentėti, todėl Bendrovės platforma
ir Tiekėjų paslaugomis naudojatės išimtinai savo rizika ir atsakomybe.
11.13. Naudodamiesi Bendrovės platforma, Jūs patvirtinate ir sutinkate, jog šiose Taisyklėse nurodyti
Bendrovės atsakomybės ribojimai yra protingi. Jeigu nesutinkate, jog tokie ribojimai yra protingi, Jūs
neturite teisės naudotis Bendrovės platforma. Ignoruodami tai, Jūs turėsite pilnai atlyginti Bendrovei, dėl
bet kokių ir / ar visų įsipareigojimų, išlaidų, reikalavimų, veiksmų priežasčių, žalos ir išlaidų, susijusių su
bet kokiu šių Taisyklių pažeidimu.

11.14. Jei bet kuri šių Taisyklių nuostata yra pripažįstama negaliojančia pagal bet kurį galiojantį įstatymą,
tokios nuostatos turi būti išbrauktos nepažeidžiant likusių nuostatų.

12. Teisių ir pareigų perleidimas.

12.1. Be išankstinio Bendrovės rašytinio leidimo Jūs negalite priskirti arba perleisti šiomis Taisyklėmis
suteikiamų teisių ir pareigų jokiems tretiesiems asmenims. Bet koks tokių teisių ar prieigų perleidimas yra
laikomas niekiniu ir negaliojančiu nuo sudarymo momento.
12.2. Jūs pritariate, kad Bendrovė priskirtų arba perleistų šiomis Taisyklėmis nustatytas teises ir pareigas
arba jų dalį, įskaitant, bet neapsiribojant:
a) Bendrovės dukterinei bendrovei arba susijusiai įmonei;
b) Bendrovės kapitalo, verslo ar turto pirkėjui; arba
c) perėmėjui po susijungimo.

13. Baigiamosios nuostatos.

13.1. Paslaugų Užsakovų, Bendrovės ir Tiekėjų nesaisto jokie jungtinės veiklos, partnerystės, darbo ar
tarpininkavimo santykiai.
13.2. Bendrovės negalėjimas įvykdyti šiose Taisyklėse nurodytų sąlygų negali būti laikoma tokių sąlygų
ar jose numatytų teisių atsisakymu.
13.3. Jei kuri nors šių Taisyklių sąlyga laikoma iš dalies ar visiškai neteisėta, negaliojančia arba
neįgyvendinama pagal kokį nors teisės aktą, tokia sąlyga ar jos dalis ta apimtimi nebelaikoma šių
Taisyklių dalimi, tačiau tai neturi poveikio likusios šių Taisyklių dalies teisėtumui, galiojimui ir
įgyvendinamumui. Tokiu atveju Bendrovė turi teisę pakeisti neteisėtą, negaliojančią arba neįgyvendinamą
nuostatą (jos dalį) teisėta, galiojančia ir įgyvendinama nuostata (jos dalimi), kuri didžiausia įmanoma
apimtimi turi panašų poveikį kaip ir neteisėta, negaliojanti arba neįgyvendinama nuostata (jos dalis),
atsižvelgiant į šių Taisyklių turinį ir paskirtį.
13.4. Bendrovė neatsako už savo įsipareigojimų neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, jeigu tai įvyko dėl
nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant, bet neapsiribojant dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo,
ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų, sutrikimų ar kitų aplinkybių, kurios
nepriklauso nuo Bendrovės valios.

14. Naudojimosi taisyklių pakeitimai.

14.1. Bendrovė turi diskrecijos teisę bet kuriuo metu, peržiūrėti, modifikuoti, papildyti, pašalinti ar bet
kaip kitaip pakeisti bet kurias šių Taisyklių nuostatas, kurios bus laikomos įsigaliojusiomis nuo jų
paskelbimo Puslapyje momento, nepriklausomai nuo to, ar apie tai bus iš anksto pranešta Vartotojams.
Atsižvelgiant į tai, Bendrovė rekomenduoja kiekvieną kartą prieš pateikiant užsakymą dėl paslaugų
teikimo pasitikrinti ir susipažinti su aktualia Taisyklių redakcija.
14.2. Jeigu ateityje Bendrovės atlikti šių Taisyklių pakeitimai Jums bus nepriimtini, Jūs privalote
nedelsiant nutraukti naudojimąsi Bendrovės platforma.
14.3. Jūsų tolesnis naudojimasis Bendrovės platforma bus laikomas visišku ir neatšaukiamu sutikimu su
visais Taisyklių pakeitimais.